Riečne revitalizácie
a obnova riečnych ekosystémov

Štúdia uskutočniteľnosti revitalizačných opatrení koryta, brehov a záplavového územia rieky Morava pre projekt LIFE IP Natura 2000 SVK, 2021, klient WWF Slovensko

Revitalizácia úseku Dunaja medzi rkm 1871,5 a 1855,9, expertná štúdia pre Plán obnovy a odolnosti Slovenska, 2023, objednávateľ Metropolitný inštitút Bratislavy, konečný klient Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.